Rzetelność, staranność, profesjonalizm.

Regulamin

Regulamin strony internetowej kancelaria-brezden.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22 1 kodeksu Cywilnego.

2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

3) Operator płatności– rozliczenie transakcji przelewem tradycyjnym, e-przelewem , Blikiem przeprowadzone za pośrednictwem platformy Tpay,

4) Regulamin – regulamin dostępny pod adresem  kancelaria-brezden.pl/regulamin

5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem  kancelaria-brezden.pl/sklep

6) Sprzedawca – Małgorzata Brezdeń prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria  Adwokacka Małgorzata Brezdeń , ul. Mickiewicza 15, 27-600 Sandomierz, NIP 8641866720,REGON 36503546400015

7) produkt –produkt elektroniczny sprzedawany w Sklepie

1.

1.1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu, świadczy odpłatnie sprzedaż Produktów elektronicznych .

1.2. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy, zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

2. Do zrobienia zakupów za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest:

2.1. dostęp do Internetu,

2.2. standardowy system operacyjny,

2.3. standardowa przeglądarka internetowa,

2.4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3.

3.1.Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej kancelaria-brezden.pl, za wyjątkiem Produktów elektronicznych, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

3.2. Wszystkie ceny Produktów  elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Sklepu podane na stronie są cenami brutto.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

3.4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Sprzedawca nie odpowiada za okresowy brak dostępu do Sklepu a także usług Operatora Płatności wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.

3.5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

4.

4.1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.

4.2. Odpłatne są umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4.3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

4.4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  kancelariabrezden@gmail.com

4.5. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

  1.  

5.1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

5.2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty elektroniczne.

5.3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych Produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

6.

6.1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy

6.2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

6.3. Zakupiony przez Kupującego Produkt stanowi wzór pisma dostępny jest w Sklepie do ściągnięcia, a link do pobrania zostaje wysłany na adres email  Kupującego w formie paczki plików *rar.

6.4. Do odtworzenia którego konieczne jest posiadanie przez Kupującego standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz (w przypadku wzorów pism) pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office). Produkty stanowiące wzory dokumentów prawnych są edytowalne, Kupujący może je zmieniać, jednak Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność stworzonego przez Kupującego pisma, jak również nie jest zobowiązany do świadczenia pomocy prawnej w tym zakresie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność produktu ze stanem prawnym późniejszym niż stan prawny obowiązujący w dacie zakupu produktu.

7.

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.2. Aby odstąpić od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy.

7.3.  W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

8.

8.1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

8.2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

8.3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie

9.

9.1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem kancelaria-brezden.pl/polityka-prywatnosci

10.

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie . Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

10.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2021r.

tel. +48 500 350 502

Realizacja:
Zdzislowicz.pl - Tworzenie stron WWW Sandomierz

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brezdeń, ul. Mickiewicza 15, 27-600 Sandomierz
tel. +48 500 350 502, e-mail: kancelariabrezden@gmail.com

x

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.